Om oss

beliggenhet

Vår grunntanke er at alle mennesker har lik verdi, lik rett til hjelp i vanskelige situasjoner og fortjener nye muligheter. Vi har en sterk tro på at alle har en iboende kraft til å gjøre endringer i eget liv. Alle kjenner sig egen historie og kan med veiledning og i samhandling med andre være i stand til å ta kloke valg på egne vegne for sin egen fremtid

KOA Rødbergodden tilbyr intermediær og langstids døgnbehandling til pasienter der rusavhengighet er primærlidelse. Dette gjelder alle typer rusavhengighet. Tilbudet omfatter oppfølging av somatisk problematikk. psykiske lidelser, kognitiv svikt og/eller atferdsmessige utfordringer. Tilbudet inkluderer også straffegjennomføring i institusjon, jfr. Straffegjennomføringsloven §12.

KOA Rødbergoden benytter anerkjente, evidensbaserte og faglig forsvarlige metoder i vårt behandlingstilbud. Dette er beskrevet nærmere under «Metoder».

KOA Rødbergodden tilbyr tjenester på Spesialisthelsetjenestenivå i henhold til gjeldende helselovgivning. Vi har godkjenning på Fritt behandlingsvalg TSB,  samt avtale for Fristbruddpasienter TSB.

Behandlingsteamene på KOA Rødbergodden går i medleverturnus. Teamene er tverrfaglig sammensatt for at pasienten hele tiden skal ha et best mulig faglig tilbud. Medleverturnus gir stabilitet og kontinuitet som vi mener gir en bedre behandlingsintensivitet.

Beliggenhet

Rødbergodden Behandlingssenter ligger plassert i vakre omgivelser i Lenvik kommune med dramatiske Senja rett over fjorden. Nærmeste tettsted er Finnsnes, som ligger 3 mil unna.

Ansatte

Heidi JohnsenDirektør KOA Psykisk HelseTelefon: +47 488 96 780heidi.johnsen@koa-as.no
Morten BorgenFagsjef KOA Psykisk HelseTelefon +47 941 85 570morten.borgen@koa-as.no
Janne NerlandKlinikklederTelefon +47 906 91 684janne.nerland@koa-as.no
Ola SkavhaugKoordinatorTelefon +47 488 97 002ola.skavhaug@koa-as.no

Våre ansatte har høy tverrfaglig kompetanse og består av lege, psykologspesialist, rusterapeuter, kognitive atferdsterapeuter, familieterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeut, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og praksislærte.

Kontakt oss


KOA Psykisk Helse, Rødbergodden Behandlingssenter

Lenvikveien 333 » 9300 Finnsnes »Telefon  +47 488 97 002 »E-post: post@rodbergodden.no

Behandling

behandling

Rødbergodden Behandlingssenter tilbyr en helhetlig behandlingsprofil med en kombinasjon av gruppeterapi, individualterapi og ulike miljøterapeutiske aktiviteter. Den enkeltes rusprofil og grad av følgeproblematikk vil danne grunnlag for omfang. Vi benytter ulike, men vel anerkjente metoder som bidrar til vekst hos hver enkelt, og til deres pårørende.

Behandlingsmetodene er forankret i overordnet behandlingsprofil med humanistisk grunnsyn. I vår ideologi ligger stabilitet og trygghet som et bærende element. Som et utgangspunkt har vi fokus på at vi alle er unike således har ulikt ståsted, ulike behov og tilrettelegger i samhandling med pasienten en plan for behandling som er skreddersydd for den enkelte pasient.

Kognitiv terapi/Kognitiv atferdsterapi

Dette er metoder som vektlegger hjelp med å finne alternative måter å forstå seg selv og livet på.

Pasientene får gjennom psykoedukasjon og terapeutisk veiledning,  samt tilrettelagte terapeutiske oppgaver, hjelp til å se muligheter fremfor problemer og hindringer.

Kognitiv terapi er dokumentert effektfull behandling på psykiske lidelser som ofte følger med rusavhengighet, eksempelvis angst, depresjon, traumer, OCD (tvangslidelser), spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, sinnemestring, spilleavhengighet m.m., og også på rusavhengighet alene.

Gruppeterapi

Sosial læring er et viktig grunnlag for innhold i gruppeterapi. Vi vektlegger utvikling av sosiale ferdigheter for våre pasienter i samspill med andre. Vi benytter blant annet noen ansatte med addiktologi bakgrunn og egenerfaring. Vi har erfart at de som har gått gjennom  et behandlingsforløp, blitt rusfri og erfart rusfrihet over tid, er gode rollemodeller for pasientene.

Systemtilnærming

Vi tar utgangspunkt i at individ og omgivelser påvirker hverandre gjensidig, og at hvert enkelt menneske ikke kan utvikle seg uavhengig og upåvirket av sine omgivelser. Vi legger opp til å være deltakende med våre pasienter på ulike arenaer. Det vi observerer bruker vi til å forstå utviklingen av utfordringene og videre i endringsarbeidet.

Resiliens

Pasientene er som regel i en vanskelig psykososial situasjon og er svært sårbare. Deres evne til å håndtere vanskeligheter og evne til å klare seg (resiliens) blir dermed svært viktig.

Forskning rundt resiliens bidrar til at fokus ikke ensidig plasseres på hvilke belastninger personen har vært utstatt for, men samtidig også på hvordan de har evnet å håndtere sine opplevelser og erfaringer, og slik sett hva som kan læres av dette og bygge videre på. Dette benyttes i behandlingsprosesser på alle typer rusavhengighet.

Miljøterapi

Er den metoden som brukes gjennom all aktivitet i løpet av dagen, og er kanskje den mest virkningsfulle. Miljøterapien ligger som en grunnmur der sosialt miljø benyttes som virkemiddel for endring og vekst. Vi vil alltid ta utgangspunkt i pasientens ressurser. Miljøterapi handler om en kombinasjon av forståelse, vurderinger, systematikk og refleksjon. Faglige overveielser og arbeidsmåter skal møte pasientens behov og dennes rett til medvirkning og medbestemmelse.

Pårørende

Spesialisthelsetjenesteloven, Pasientrettighetsloven og Helsepersonelloven inneholder alle lovkrav ifht ansvar rettet mot pårørende. Dette gjelder ansvar både ifht opplæring og informasjon og inkluderer mindreårige barn som pårørende.

Familiegrupper

Vis setter et stort fokus på pårørendearbeid. Strukturerte psykoedukative familiegrupper har gjennomgående vist god effekt i behandling. Vi har familieterapeuter som vil bidra til at disse familiegruppene har et høyt faglig innhold.

Familiehelger

Vi gjennomfører jevnlige familiehelger der spesielt barn av rusmiddelavhengige vil få muligheten til å besøke sine i trygge omgivelser. Ved slike familiehelger vil det alltid være kompetent personale tilstede for å ivareta tryggheten og gi råd og veiledning i en sårbar situasjon. Vi har en egen bolig kun 500 meter fra hovedbygningen der pasienter med sine kan oppholde seg i besøkshelger.

Barn som pårørende

Helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven inneholder bestemmelser som påpeker ansvaret for å ivareta mindreårige barn som pårørende. KOA Rødbergodden Behandlingssenter har barneansvarlig personell som har et særskilt ansvar for å fremme og koordinere dette arbeidet.

Bruker- og pårørende opplæring

Pasienten skal alltid samtykke til at pårørende skal ha informasjon, og informasjonen må inneholde opplysninger som gir pårørende et grunnlag for å medvirke og ta valg gjennom behandlingsopplegget. Pårørende er ofte pasientens nærmeste og viktigste omsorgspersoner, og bidrar ofte i de daglige gjøremålene og bistår med praktiske oppgaver. Dette er en frivillig rolle og forutsetter at pårørende får tilstrekkelig med informasjon om pasientens helsetilstand og nødvendig støtte, avlastning, veiledning og rådgivning i forhold til den oppgaven de har tatt på seg.

Henvisning/søknad

Rødbergodden behandlingssenter tar i mot pasienter fra alle helseregioner i Norge. Rutinene for innleggelse i rusinstitusjoner noe annerledes enn for innleggelse på sykehus. På de følgende sidene har vi beskrevet helt konkret fremgangsmåte når en ønsker å søke om behandlingsplas på Rødbergodden behandlingssenter.

For innsøkende instans

For innsøkende instans, lege eller Nav.
Hvordan henvise pasienter til Rødbergodden behandlingssenter:

1. Det må sendes en søknad/henvisning
2. Søknaden/henvisningen sendes en Vurderingsinnstans i pasientens helseregion.
Det er valgfritt for pasienten hvilket vurderingsteam en ønsker å sende henvisningen til uavhengig av pasientens bostedsadresse

Hvor sendes henvisningen til, hvilken vurderingsinstans:
» Finnmarksykehuset HF Vurderingstemaet Rus | Pb 1294 | 9505 Alta | Telefon 78 46 58 62
» UNN HF Vurderingsteamet Rus | Pb 6124 | 9291 Tromsø | Telefon 77 75 45 60, 77 75 45 61, 77 75 45 62
» Nordlandssykehuset HF Vurderingsinnstans TSB | Pb 1480 | 8092 Bodø | Tlf 75 50 16 00
» Helgelandssykehuset HF | Postboks 601 | 8607 Mo i Rana | Telefon 75 12 52 70

3. Hvis pasienten ønsker innleggelse på Rødbergodden Behandlingssenter må det fremgå av søknaden, og at pasienten ønsker å gjøre sin rett til fritt valg av sykehus/behandlingssted gjeldende.

Videre saksgang:
Vurderingsinstansen skal innen 30 virkedager vurdere om pasienten har behov for tilbud fra spesialisthelsetjenesten og gi uttalelse om rettighetsstatus, behandlingsnivå og tilråding om konkret tiltak. 

For pasient

1. Ta kontakt med lege eller NAV. Pasienter kan ikke selv søke seg inn til Rødbergodden behandlingssenter.
2. Legen eller NAV sender egen søknad eller fyller ut søknad til en vurderingsinstans i den helseregionen du er bosatt.
3. NB: I følge Pasientrettighetsloven står pasienten fritt til å velge behandlingssted. Hvis du ønsker behandling ved Rødbergodden behandlingssenter må dette komme klart frem i søknaden.

Videre saksgang:
Vurderingsinstansen skal innen 30 virkedager vurdere om du har behov for tilbud fra spesialisthelsetjenesten og gi uttalelse om rettighetsstatus, behandlingsnivå og tilråding om konkret tiltak.Hvis det er pasientens valg og vurderingsinstansen har godkjent søknaden vil du bli tildelt behandling.

På websiden til hvert enkelt helseforetak (eks. helsenord.no) finner du mer informasjon om hvordan få behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Pasientrettigheter
Rusmiddelmiddelavhengige har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, inklusiv rettighetene som innebærer rett til å velge behandlingssted

» Rett til behandling for sin rusmiddelavhengighet
» Rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager
» Rett til å få fornyet vurdering
» Rett til å velge hvor en ønsker behandling for sin rusmiddelavhengighet
» Rett til å få utarbeidet en individuell plan
» Rett til å få dekket reiseutgifter, også når en benytter muligheten til å velge behandlingssted
» Rett til medvirkning og informasjon
» Rett til innsyn i sin journal
» Rett til å klage til helsetilsynet dersom en mener rettighetene ikke er ivaretatt

Klikk her om du vil du velge eller bytte behandlingssted innen rus og avhengighet.

Ventetid

Klikk her og du blir sendt direkte til oversikt over ventetider ved Rødbergodden Behandlingssenter.

 

KOA Psykisk Helse AS

gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige utfordringer utvikler vårt høyt kvalifiserte behandlingsteam en unik forståelse av pasientens behov. Den enkeltes styrker og svakheter skaper en fleksibel ramme for behandlingen. Fokus er: «økt mestring for en bedre fremtid.»